Odmítnutí nároků

Toto je plné znění prohlášení, které je automaticky přidáváno ke každému e-mailu odeslanému ze společnosti Elit company s.r.o.:

Tento e-mail a jakékoliv připojené soubory jsou důvěrné. Jestliže nejste adresát, jakékoliv vyzrazení, reprodukce, kopírování, distribuce, další šíření nebo použití těchto dokumentů je přísně zakázané. Jestliže jste přijali tento e-mail omylem prosím ihned kontaktujte Elit company s.r.o. a pak tento e-mail vymažte. Elit company s.r.o. nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za odškodnění vyplývající z použití nebo spolehnutí se na informace. Všechny e-mailové zprávy adresované do přijaté nebo zaslané Elit company s.r.o. nebo zaměstnanci Elit company s.r.o. jsou považovány implicitně za pracovní. Proto odesílatel nebo příjemce této zprávy souhlasí s tím, že může být přečtena jiným zaměstnancem Elit company s.r.o., než je úřední příjemce nebo odesílatel, za účelem zabezpečení kontinuity pracovní činnosti a dovoluje kontrolu této zprávy.

Není-li výslovně uvedeno jinak, tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Elit company s.r.o., a to bez ohledu na jejich obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto e-mailu nebo kterýkoliv z připojených souborů vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání Elit company, s.r.o., jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení či dokument, i pokud tak není zvlášť označen.

Disclaimer

This is the full version of the statement that is automatically added to each e-mail sent from Elit company s.r.o.:

This e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify Elit company s.r.o. immediately and then delete this e-mail. Elit company s.r.o. does not accept liability for the correct and complete transmission of the information, nor for any delay or interruption of the transmission, nor for damages arising from the use of or reliance on the information. All e-mail messages addressed to, received or sent by Elit company s.r.o. or Elit company s.r.o. employees are deemed to be professional in nature. Accordingly, the sender or recipient of these messages agrees that they may be read by other Elit company s.r.o. employees than the official recipient or sender in order to ensure the continuity of work-related activities and allow supervision thereof.

Unless expressly stated otherwise, this email or any of the attached files is not an offer to conclude a contract, promise to conclude a contract, offer to the public or any other legal arrangement of Elit company s.r.o., regardless of their content or designation; if any part of this email or any of the attached files shows the content of any of the above or any other legal act of Elit Company, s.r.o., it is solely a legally non-binding informative notice or document, even if it is not specifically labeled.

For questions or assistance with reservations, please contact us

Beer spa Bernard in the center of Prague

Telefon
+420 777 00 18 18
reservation
Email
info@pivnilaznebernard.cz
we respond quickly, however always within 24 hours
Otvírací doba
Monday - Sunday 11:30 am - 10 pm
we are open every day